Voordat men een verlies uit aanmerkelijk belang kan laten omzetten in een belastingkorting,
moet de Belastingdienst dit verlies vaststellen in een beschikking.

Een man leidt bij de ontbinding van zijn bv in 2013 een verlies uit aanmerkelijk belang.
Hij geeft dit verlies niet aan in zijn aangifte IB over 2013. De inspecteur stelt
daarom per beschikking geen ab-verlies vast. In de aangifte over 2015 verzoekt de
man om een belastingkorting voor het ab-verlies van 2013. De inspecteur legt de aanslag
2015 op zonder de korting te verlenen, omdat er geen beschikking is. Daarop gaat de
man in bezwaar en beroep.
Rechtbank Noord Nederland oordeelt dat een beschikking niet nodig is om een verlies
uit aanmerkelijk belang om te zetten in een belastingkorting. Vervolgens gaat de inspecteur
in hoger beroep.
Het hof oordeelt dat een verliesvaststellingsbeschikking dan wel een verliesverrekeningsbeschikking
een wettelijk vereiste is voor de omzetting van een verlies in een belastingkorting.
Uit de beschikking volgt de omvang, het restant, van de nog te verrekenen verliezen.
Met dit systeem wordt bereikt dat, zowel voor de inspecteur als voor de belastingplichtige,
vaststaat wat de grootte van het in een belastingkorting om te zetten verlies is.
De aanslag is correct opgelegd.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 07-03-2023