De inspecteur stelt in een jaar een verkapte winstuitdeling vast. Dan valt daaraan
te ontkomen door aan te tonen dat al in een eerder jaar sprake is van een verkapte
winstuitdeling. Dit moet wel met goede bewijsstukken worden onderbouwd.

Een man heeft een bv en een eenmanszaak. Voor de eenmanszaak, een handelsonderneming
in de verwerking van kippen voor de levensmiddelenbranche, leent de man bedragen van
de bv. Daarbij zijn zekerheidsrechten afgegeven, maar de bv heeft daar nooit gebruik
van gemaakt. In 2015 waardeert de bv de vordering op de eenmanszaak af met € 823.137.
De Belastingdienst heeft deze afwaardering niet geaccepteerd en als winstuitdeling
bij de man in aanmerking genomen. De man is in 2017 overleden.
In geschil bij Hof Arnhem-Leeuwarden is of de winstuitdeling in 2015 heeft plaatsgevonden
zoals de inspecteur stelt of dat al in een eerder jaar sprake is van een winstuitdeling,
zoals de erfgenamen van de man stellen. Ook moet het hof oordelen of het terecht is
dat de volledige winstuitkering bij de man in aanmerking is gekomen of dat de helft
ervan bij de echtgenote in aanmerking moet worden genomen.
De erfgenamen zijn van oordeel dat de verstrekte gelden al voorafgaand aan het jaar
2015 het vermogen van de bv definitief hebben verlaten. Volgens het hof kunnen de
erfgenamen van de man dit niet aannemelijk maken. De man en zijn bv hebben zich gedurende
een zeer lange periode als schuldenaar en schuldeiser gedragen. In de rekening-courantverhouding
tussen de man en de bv werd de rente op de schuld steeds bijgeboekt en aflossingen
afgeboekt. Het verzoek voor toepassing van de kwijtscheldingsregeling bevestigt dat
er altijd een reële terugbetalingsverplichting is geweest. De erfgenamen kunnen eveneens
niet aannemelijk maken dat de man al bij het aangaan van de leningen de opgenomen
gelden nooit zou kunnen terugbetalen. Ook kunnen de erfgenamen niet aantonen dat de
schuldverhouding tussen de dga en de bv al vóór 2015 teniet is gegaan. In de aangiften
vennootschapsbelasting van de jaren voorafgaand aan het jaar 2015 is nooit een winstuitdeling
aangegeven. Ook het verzoek om de kwijtscheldingsregeling in 2015 te mogen toepassen
duidt er volgens het hof op dat de schuld nog niet teniet was gegaan. Het hof is wel
van mening dat de helft van de winstuitdeling aan de echtgenote moet worden toegerekend.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 18-10-2022 (gepubl. 28-10-2022)