De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wijziging van de Subsidieregeling
STAP-budget gepubliceerd.

Er worden nog twee aanvraagtijdvakken voor STAP-budget opengesteld en het budget wordt
beperkt tot OCW-erkende scholing, die arbeidsmarktgericht is en voldoet aan kwaliteitseisen.
Deze wijziging zorgt ervoor dat het scholingsaanbod zich meer kan richten op cruciale
sectoren.

OCW-erkende scholing Volledige opleidingen en onderdelen daarvan in het middelbaar beroepsonderwijs en
het hoger onderwijs die OCW-erkend zijn, komen in aanmerking voor subsidie. Om ervoor
te zorgen dat deze onderdelen daadwerkelijk onderdeel zijn van de erkende opleidingen,
zal de minister van SZW deze vooraf controleren voordat ze aan het scholingsregister
worden toegevoegd. De eis dat scholing marktconform geprijsd moet zijn, komt te vervallen,
omdat de meeste OCW-erkende scholing wordt gevolgd aan bekostigde instellingen waar
een wettelijk tarief geldt. Het subsidieplafond voor de resterende tijdvakken in 2023
wordt verlaagd naar € 10 miljoen vanwege de beperking van het scholingsaanbod.
Door de focus op OCW-erkende scholing vervalt de mogelijkheid voor opleiders om scholingen
op te voeren op basis van keurmerken of erkenningen anders dan een OCW-erkenning.
Keurmerken en erkenningen die al waren toegelaten tot het scholingsregister, worden
niet meer toegelaten.
De taken van de Toetsingskamer STAP veranderen door de wijzigingen. De Toetsingskamer
zal risicogericht blijven controleren om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen.
Scholing die wordt verzorgd op een locatie buiten Nederland en waar fysieke aanwezigheid
vereist is, komt niet meer in aanmerking voor subsidie. De vervaldatum van de Subsidieregeling
STAP-budget is aangepast naar 2024 vanwege de beëindiging van het STAP-budget. Deze
regeling treedt in werking met ingang van 4 september 2023.

Bron: Min. SZW 14-07-2023