De Belastingdienst voert in het Handboek Loonheffingen begunstigend beleid als een
werkgever een WGA-uitkering doorbetaalt. Het gelijkheidsbeginsel zorgt ervoor dat
dit beleid ook geldt voor WGA-uitkeringen van het UWV.

Een man ontvangt in 2018 een WGA-uitkering van het UWV van € 17.753. Hij geeft deze
aan als inkomsten uit vroegere arbeid, waardoor hij over de bedrag geen recht op arbeidskorting
heeft.
De inspecteur legt de definitieve aanslag overeenkomstig de aangifte op. Vijf weken
later dient de man een herziene aangifte in, waarbij hij de WGA-uitkering bij inkomsten
uit tegenwoordige arbeid vermeldt. De inspecteur behandelt de herziene aangifte als
een verzoek om ambtshalve vermindering en wijst deze af. De man is het hier niet mee
eens. Werknemers die de WGA-uitkering via hun werkgever ontvangen hebben door een
goedkeuring in paragraaf 7.6.2 van het Handboek Loonheffingen (2020) wel recht op
de arbeidskorting. Dit is volgens de man in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Gelijkheidsbeginsel Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke gevallen door een bestuursorgaan, zoals
de Belastingdienst, gelijk dienen te worden behandeld. Ongelijke behandeling van gelijke
gevallen is slechts toegestaan als daarvoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging
bestaat. Vast staat de WGA-uitkering inkomen uit vroegere arbeid is, waardoor deze
niet betrokken wordt in de berekening van de arbeidskorting. Door begunstigend beleid
van de Belastingdienst (neergelegd in het Handboek Loonheffingen), wordt de WGA-uitkering
in sommige gevallen wel aangemerkt als inkomen uit tegenwoordige arbeid. Het hof oordeelt
dat deze ongelijke behandeling niet voortvloeit uit de wet, maar uit het Handboek
Loonheffingen. Dit Handboek is naar het oordeel van het hof te kwalificeren als door
de Belastingdienst gevoerd begunstigend beleid. Dat dit beleid in eerste instantie
is gericht op het verlichten van administratieve lasten van inhoudingsplichtigen,
is in het huidige tijdsbestek geen objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond voor
de ongelijke behandeling van deze gelijke gevallen. Het beroep op het gelijkheidsbeginsel
slaagt.

Bron: Hof Den Haag, 22-02-2023 (gepubl. 16-03-2023)