Het besluit tot intrekking en terugvordering van een toegekende WW-uitkering door
het UWV is een belastend besluit. Het is daarom aan het UWV om feiten aan te dragen
waarmee het aannemelijk wordt dat er geen arbeidsovereenkomst is geweest.

Een manager werkt van 1 februari 2019 tot 1 september 2020 voor een onderneming. Op
31 augustus hebben de manager en de werkgever een vaststellingsovereenkomst gesloten
om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Economische omstandigheden
en een niet op te lossen verschil van mening zijn de belangrijkste redenen. De manager
heeft een WW-uitkering gekregen. Later herziet het UWV het besluit voor de WW-uitkering.
Bij Rechtbank Limburg is in geschil of de manager een arbeidsovereenkomst heeft gehad.
Met name is in geschil of sprake is geweest van een gezagsverhouding.
De rechtbank stelt voorop dat het hier gaat om een besluit tot intrekking en terugvordering
van de eerder aan de manager toegekende WW-uitkering. Omdat dit een belastend besluit
is, moet het UWV feiten aandragen om aannemelijk te maken dat er geen arbeidsovereenkomst
is geweest. Volgens de rechtbank is het UWV niet geslaagd in haar bewijsvoering.
Aan het UWV kan worden toegegeven dat diverse door het UWV genoemde elementen twijfel
oproepen voor wat betreft de positie van de manager binnen de onderneming. De rechtbank
is het met het UWV eens dat de financiële verstrengeling tussen de onderneming en
de eigen bedrijven van de manager vraagtekens oproept. Ook zijn er verklaringen van
derden dat de manager meer zeggenschap heeft gehad dan hij heeft doen voorkomen. Daarmee
heeft het UWV weliswaar twijfel gezaaid, maar nog niet aannemelijk gemaakt dat de
manager feitelijk leiding heeft gehad bij de onderneming en niet in een gezagsverhouding
stond tot de formele bestuurders van de onderneming.
Volgens de rechtbank is voor het beoordelen van de gezagsverhouding ook nodig om inzicht
te hebben in de exacte functieomschrijving van de manager. Deze ontbreekt. Ook is
inzicht nodig in de verhouding tussen de manager en de onderneming. Hoe hebben ze
uitvoering gegeven aan hun rechtsverhouding en daaraan inhoud gegeven? Dit is met
name relevant omdat het hier lijkt te gaan om een rechtsverhouding tussen voormalige
vrienden/kennissen, die eerder niet op ondergeschikte wijze met elkaar hebben samengewerkt.

De rechtbank verklaart het beroep van de manager gegrond.

Bron: Rb. Limburg 07-06-2023 (gepubl. 19-06-2023)