De vaste commissie voor Financiën heeft Staatssecretaris Van Rij verzocht de technische
briefing over het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 in de openbaarheid te laten
plaatsvinden. De staatssecretaris geeft aan dat dit mogelijk is, maar niet op de geplande
datum van 24 januari 2023.

Toen de staatssecretaris de Tweede Kamer de technische briefing aanbood over het concept
wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024, was er op EU-niveau nog geen akkoord bereikt
over het richtlijnvoorstel pijler 2. Dat akkoord is op 15 december 2022 bereikt.
De staatssecretaris geeft aan dat vanwege het akkoord op EU-niveau hij voornemens
is om het wetsvoorstel voor de implementatie van de richtlijn (Wet minimumbelasting
2024) in het voorjaar 2023 aan te bieden aan de Kamer. De staatssecretaris stelt daarom
voor om de openbare technische briefing na indiening van het wetsvoorstel te houden.
Een openbare technische briefing biedt de mogelijkheid om aandacht te besteden aan
de uitkomsten van relevante werkzaamheden met betrekking tot Pijler 2 op OESO-niveau,
de uitvoeringstoets, het advies van de Raad van State en de door het Centraal Planbureau
gecertificeerde raming.

Bron: MvF 19-01-2023