De rechtbank oordeelt dat het resultaat dat een echtpaar heeft behaald met de verkoop
van een herverkaveld perceel, grenzend aan een eigen perceel grond, belast is als
ROW. De man heeft als bouwkundig adviseur meer dan gemiddelde kennis. Een deel van
het verkochte perceel kon goedkoop van de gemeente als snippergroen worden gekocht
en als dure bouwgrond worden verkocht.

Een echtpaar is gehuwd in gemeenschap van goederen. De man heeft een eenmanszaak waarvan
de activiteiten zijn het geven van bouwkundige adviezen. Op 19  mei 2006 heeft het
echtpaar een perceel bouwterrein gekocht van 5.784 m2 voor € 500.000 waarop hun woning
is gerealiseerd. Behalve de bouwkavel van het echtpaar zijn er nog vijf andere bouwkavels
waarop aanvankelijk was voorzien in de bouw van één woning. Omdat verkoop van de andere
kavels is uitgebleven, heeft de gemeente een besluit genomen om tot een verruiming
van de bouwmogelijkheden per kavel te komen. De gemeente heeft dit echter niet direct
in het bestemmingsplan opgenomen vanwege mogelijke planschadeclaims.

Aankoop aangrenzend perceel en latere verkoop Op 20 februari 2014 koopt het echtpaar een groenstrook van de gemeente ter grootte
van 2.562 m2 voor € 25.620. Op 14 december 2015 heeft het echtpaar een perceel bouwgrond
voor € 250.000 geleverd aan derden. Dit bestaat voor een gedeelte uit een perceel
dat in 2006 is gekocht en een gedeelte betreft het in 2014 gekochte perceel. Op de
verkochte grond is een woning gebouwd. De Belastingdienst heeft navorderingsaanslagen
opgelegd vanwege het behaalde resultaat bij verkoop van de bouwgrond. Voor Rechtbank
Noord-Nederland is het onder meer de vraag of het behaalde resultaat dient als compensatie
in natura voor planschade of is aan te merken als resultaat uit overige werkzaamheden
(ROW).

Geen planschade De rechtbank oordeelt dat een gemeente een vergoeding voor planschade moet toekennen
als een onroerende zaak in waarde vermindert door een besluit in de ruimtelijke ordening.
Om een vergoeding voor planschade te krijgen moet een belanghebbende hierom verzoeken.
Het echtpaar heeft niet verzocht om een vergoeding voor planschade. Ook de planschadeovereenkomst
die het echtpaar heeft ondertekend biedt geen grond voor het standpunt dat sprake
is van door het echtpaar geleden planschade. In de overeenkomst staat dat geleden
planschade door andere omwonenden op het echtpaar kan worden verhaald, niets over
eigen planschade.

Behaald voordeel is ROW Voorts is de rechtbank van oordeel dat het resultaat is aan te merken als ROW. De
man drijft een onderneming op het gebied van bouwadvies. Daardoor heeft de man meer
kennis en deskundigheid van de verrichte werkzaamheden dan de gemiddelde persoon.
Belangrijk is ook dat het voordeel was te verwachten. Het echtpaar kreeg de mogelijkheid
een strook snippergroen goedkoop te kopen van de gemeente en als (dure) bouwgrond
te verkopen.

Bron: Rb. Noord-Nederland 23-01-2024 (gepubl. 19-02-2024).