Voor zover geleden verliezen dreigen te verdampen, kan een bezwaar tegen een aanslag
en verliesvaststellingsbeschikking een procesbelang meebrengen.

Een fiscale eenheid (FE) voor de vennootschapsbelasting beschikt aan het begin van
2017 over € 2.697.223 aan nog niet verrekende verliezen. Deze verliezen zijn geleden
in de periode van 1 juli 2007 tot en met 31 december 2016. De fiscus legt (de moedervennootschap
van) de FE een aanslag Vpb 2017 op naar een belastbare winst van negatief € 303.807.
Het bedrag van de aanslag bedraagt daarom nihil. Daarnaast stelt de inspecteur het
verlies over 2017 per beschikking vast op € 303.807. De moedervennootschap van de
FE gaat in bezwaar tegen deze verliesvaststellingsbeschikking. Zij wil in het boekjaar
2018/2019 verkochte onroerende zaken in 2017 waarderen tegen de waarde in het economische
verkeer. Tot en met het jaar 2016 waren deze zaken fiscaal gewaardeerd op kostprijs
minus afschrijvingen. Door over 2017 een herwaarderingswinst van € 2.461.423 te creëren,
hoopt de FE verliesverdamping te voorkomen.

Grens aan keuzevrijheid tot herwaardering Maar de Belastingdienst wijst haar bezwaarschrift af vanwege het ontbreken van een
procesbelang. Rechtbank Den Haag is het daarmee eens. Maar in hoger beroep oordeelt
Hof Den Haag dat de moedervennootschap wel een procesbelang heeft. Hoewel de aanslag
over 2017 niet verandert, kan de FE toch in een betere positie komen. Met een geslaagd
beroep is immers verliesverdamping te voorkomen. Toch verklaart het hof het beroep
van de moedervennootschap ongegrond. De onroerende zaken die de FE wil herwaarderen,
hebben namelijk dezelfde aard en functie als ander vastgoed dat de FE niet wil herwaarderen.
Nu heeft een ondernemer enige keuzevrijheid om bedrijfsmiddelen te herwaarderen. Maar
deze vrijheid gaat niet zo ver, dat hij binnen een categorie bedrijfsmiddelen het
ene bedrijfsmiddel wel herwaardeert en het andere niet. Daarmee zou de ondernemer
namelijk in strijd met het goedkoopmansgebruik handelen.

Minder verliesverdamping sinds 1 januari 2022 Sinds 1 januari 2022 zijn verliezen in de vennootschapsbelasting in principe onbeperkt
voorwaarts verrekenbaar. Dat wil zeggen, ze verdampen niet meer automatisch na het
verstrijken van een bepaalde termijn. Wel is in een jaar de verliesverrekening onbeperkt
tot een bedrag van € 1 miljoen plus 50% van de belastbare winst. Een eventueel verliesoverschot
is door te schuiven. Maar een belangrijke wijziging van belang in een vennootschap
kan het einde betekenen van de voorwaartse verliesverrekening.

Bron: Hof Den Haag 27-06-2023 (gepubl. 23-08-2023).