Het pakket Belastingplan 2024 kan nog enkele kleine wijzigingen in box 3 bevatten
evenals enkele wijzigingen van min of meer formele aard.

Defiscaliseren onderlinge vorderingen en schulden in box 3 Het is de bedoeling dat een defiscalisering zal plaatsvinden van vorderingen en schulden
tussen fiscaal partners en tussen ouder en minderjarige kinderen. Dit betekent dat
men deze vorderingen en schulden niet meer in de belastingaangifte hoeft te vermelden.
Bij ouders en minderjarige kinderen gaat het dan alleen om de situatie waarin het
inkomen van het minderjarige kind aan de ouders wordt toegerekend. Alleen dan is immers
sprake is van dezelfde aangifte.

Verduidelijking berekening effectief rendementspercentage box 3 bij fiscaal partners
Bij de behandeling van de Overbruggingswet box 3 heeft de staatssecretaris van Financiën
toegezegd om de berekeningsmethodiek voor het effectieve rendementspercentage bij
fiscaal partners in de wet te verduidelijken. Hiermee heeft hij geen inhoudelijke
wijziging beoogd.

Wettelijke grondslag voor deformalisatie Het demissionaire kabinet heeft een aanbeveling gekregen om meer te deformaliseren.
Dat houdt dat een burger geen bezwaarprocedure hoeft te doorlopen als het slechts
gaat om een correctie van zijn gegevens. Het is echter nodig een wettelijke grondslag
te creëren voor de gedeformaliseerde werkwijze van de Belastingdienst.

Verlenging van uitbreiding fiscaal overtredersbegrip Op 1 januari 2014 is het fiscale overtredersbegrip uitgebreid met de doen pleger,
uitlokker en medeplichtige. Daardoor is het doen plegen van, uitlokken van of medeplichtig
zijn aan fiscale fraude dus ook te beboeten. De uitbreiding zou op 1 januari 2024
aflopen, maar het plan is om deze bepaling met vijf jaar te verlengen tot 1 januari
2029.

Wet compensatie selectie aan de poort Bij het proces Selectie aan de Poort heeft de Belastingdienst aangiftes inkomstenbelasting
onder andere beoordeeld op mogelijke systeemfraude. Volgens belastingadvieskantoor
PricewaterhouseCoopers bestaat het risico dat bij een bepaalde groep aangiftes de
selectie. meer was gericht op kenmerken van de belastingplichtige dan op fiscale risico’s.
Daarom zal opnieuw een beoordeling plaatsvinden deze aangiftes. Het demissionaire
kabinet wil compensatie bieden aan burgers van wie de aangiftes zijn geselecteerd
op niet-fiscale gronden. Maar daarvoor is een wettelijke grondslag nodig, die naar
verwachting wordt voorgesteld in een afzonderlijk wetsvoorstel.

Hardheidsclausule invorderingswet In de Invorderingswet 1990 zal een hardheidsclausule worden opgenomen.

Herstel reguliere navorderingstermijn Douane Om te bewerkstelligen dat naast de verlengde navorderingstermijn ook de reguliere
navorderingstermijn weer is toe te passen, vindt een aanpassing plaats van het sanctiestelsel
in de Algemene douanewet.

Hervormingen voor belastingstelsel van Caribisch Nederland De demissionaire staatssecretaris van Financiën heeft eerder toegezegd te komen met
een pakket aan hervormingen voor het belastingstelsel van Bonaire, Sint Eustatius
en Saba (de BES-eilanden). De verwachting is dat dit pakket behoort tot het pakket
Belastingplan 2024. De wijzigingen zijn onderverdeeld in een separaat wetsvoorstel
Belastingplan Caribisch Nederland 2024, de eindejaarsregeling 2023 en het eindejaarsbesluit
2023. De wijzigingen van de Belastingwet BES vanwege de invoering van de Wet minimumbelasting
2024 in Nederland zijn hier overigens nog niet in meegenomen.

Bron: MvF 08-05-2023 en MvF 31-08-2023.