De Hoge Raad heeft geoordeeld dat Deliveroo gebonden is aan de cao en pensioenpremies
moet afdragen voor bezorgers. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof inzake de
cao zonder nadere motivering bevestigd. In de andere zaak heeft de Hoge Raad het cassatieberoep
ook verworpen.

Deliveroo onderhoudt een digitaal platform waarop restaurants maaltijden aanbieden
die consumenten via dat platform kunnen bestellen. Sinds september 2015 biedt Deliveroo
in Nederland een bezorgservice. Deliveroo laat de bestelde maaltijd per fiets bij
de consument bezorgen. Per 30 november 2022 heeft Deliveroo haar werkzaamheden in
Nederland beëindigd.

Hof Amsterdam inzake toepassing cao Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat de kernactiviteit van Deliveroo het bezorgen van
maaltijden is. Dit geldt als het ‘tegen vergoeding geheel of ten dele vervoer verrichten
anders dan van personen, over de weg’, zoals omschreven in de cao voor het beroepsgoederenvervoer.
Daardoor is de cao van toepassing. Daaraan doet niet af dat fietskoeriers in Nederland
een relatief nieuw fenomeen zijn.

Cassatieberoep Deliveroo heeft cassatieberoep ingesteld tegen de uitspraak van Hof Amsterdam. De
Hoge Raad heeft echter het cassatieberoep zonder nadere motivering verworpen.

Hof Amsterdam inzake bedrijfstakpensioenfonds In een andere procedure bij Hof Amsterdam is de verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds
voor het Beroepsvervoer over de weg in geschil. De hiervoor omschreven kernactiviteit
van Deliveroo kan niet anders worden gezien dan ‘het tegen betaling vervoeren van
goederen over de weg’, zoals omschreven in het verplichtstellingsbesluit. Verder is
nog van belang dat kantoorpersoneel ten opzichte van bezorgers veruit in de minderheid
is. Ook heeft het grootste deel van de bedrijfskosten betrekking op de bezorgactiviteit
en de afspraken met de aangesloten restaurants omvatten in het merendeel van de gevallen
een commissie voor het bezorgen van de maaltijden. Het hof oordeelt dat Deliveroo
onder de verplichte werking van het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer
over de weg valt.

Cassatieberoep Ook tegen deze uitspraak van Hof Amsterdam heeft Deliveroo cassatie ingesteld. Deliveroo
is van mening dat de verplichte aansluiting bij het bedrijfstakpensioenfonds niet
geldt, omdat dit alleen van toepassing is op gemotoriseerd vervoer. De Hoge Raad is
het hier niet mee eens.

Verplichtstellingsbesluit onverbindend? Deliveroo heeft bij de Hoge Raad de stelling ingenomen dat als het verplichtstellingsbesluit
zo wordt uitgelegd dat haar activiteiten daaronder vallen, dit besluit onverbindend
is. De reden is dat bij de totstandkoming van het besluit de vereiste representativiteit
van werkgevers in dat geval zou hebben ontbroken. Volgens de Hoge Raad heeft Deliveroo
geen belang bij deze klacht. Ook als achteraf bezien de wettelijk vereiste representativiteit
bij de totstandkoming van het verplichtstellingsbesluit zou hebben ontbroken, betekent
dit in het stelsel van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
2000 niet dat het verplichtstellingsbesluit jegens Deliveroo buiten toepassing moet
blijven. De Hoge Raad verwerpt dan ook dit cassatieberoep.

Bron: Hoge Raad 24-11-2023, Hof Amsterdam 21-12-2021.