De in de aanbiedingsbrief bij het Belastingpakket 2023 aangekondigde nota van wijziging
op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 is naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn
onder meer de begrenzing van de giftenaftrek voor periodieke giften en de afschaffing
van de doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling opgenomen.

Aanpassen giftenaftrek voor periodieke giften De aftrek van periodieke giften aan
ANBI’s wordt per 1 januari 2023 begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze beperking
heeft gevolgen voor een hele kleine groep belastingplichtigen. Alleen voor 4 oktober
2022, 16.00 uur aangegane verplichtingen tot het doen van periodieke giften zijn hiervan
uitgezonderd. Dat is ook het moment waarop het persbericht waarin de begrenzing van
de aftrek van periodieke giften is aangekondigd, is gepubliceerd. Door aan te sluiten
bij dit tijdstip wordt anticipatiegedrag voorkomen. De uitzondering voor de op 4 oktober
2022, 16.00 uur bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting
tot het doen van periodieke giften is van toepassing tot en met 31 december 2026.
Deze periodieke giften zijn, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, nog vier kalenderjaren
na de totstandkoming van die overeenkomst volledig aftrekbaar. Daarmee wordt voorkomen
dat er voor de meeste reeds aangegane verplichtingen tot periodiek schenken aan een
ANBI substantiële fiscale gevolgen zijn verbonden waarop men niet heeft kunnen anticiperen.

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling Voorgesteld wordt de doelmatigheidsmarge
in de gebruikelijkloonregeling af te schaffen. De belastingplichtige die werkzaamheden
verricht voor zijn bv waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft, moet
voor zijn werkzaamheden fiscaal ten minste een arbeidsinkomen van minimaal € 48.000
(2022) in aanmerking nemen op basis van de zogenoemde gebruikelijkloonregeling.
Er zijn situaties waarin een belanghebbende een vaststellingsovereenkomst (VSO) heeft
gesloten met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon, waarbij
het in aanmerking te nemen loon 75% bedraagt van het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking. Als deze VSO na 1 januari 2023 nog een resterende looptijd heeft
en er overigens geen relevante wijzigingen – behoudens de voorgestelde wijziging –
zijn, blijft de VSO van kracht zonder nadere afstemming met de inspecteur, mits de
belanghebbende bij de uitvoering van de VSO uitgaat van een in aanmerking te nemen
loon dat 100% (in plaats van 75%) bedraagt van het loon uit de meest vergelijkbare
dienstbetrekking.

Lastenverlichting MKB Om de lasten op arbeid te verlagen verlaagt de regering ook
de lasten voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Een van de maatregelen
die hieraan bijdraagt bestaat uit het verruimen van de werkkostenregeling (WKR). Om
hiervoor het midden- en kleinbedrijf tegemoet te komen wordt voorgesteld de vrije
ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom te verhogen met 0,22%- punt
tot 1,92%.
Ook het premietarief voor het arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt verlaagd. Voor
2023 betekent dit dat het Aof-premietarief voor kleine bedrijven (bedrijven met een
loonsom tot 25 maal de gemiddelde loonsom per werknemer) ongeveer een half procentpunt
lager zal worden vastgesteld

Nultarief en vrijstelling voor de algemene bestedingsbelasting op de invoer, levering
en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines De invoer, (op)levering
en installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines is op dit moment
op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) belast met algemene bestedingsbelasting.
Ondernemers noch particulieren kunnen de algemene bestedingsbelasting op de invoer,
levering en/of installatie van zonnepanelen, zonnecollectoren en windturbines geheel
of gedeeltelijk terugvragen. De regering wil investeringen in zonnepanelen, zonnecollectoren
en windturbines op deze eilanden stimuleren. De regering stelt daarom voor om de (op)levering
en installatie van zonnepanelen en windturbines bij elektriciteitsbedrijven in de
algemene bestedingsbelasting met het nultarief te belasten.

Wijziging Mijnbouwwet in verband met een tijdelijke verhoging van de cijns De regering
stelt voor 2023 en 2024 een tijdelijke aanpassing van de cijns voor in geval van uitzonderlijk
hoge prijzen. De uit deze maatregel verwachte opbrengst levert een belangrijke bijdrage
aan de koopkrachtmaatregelen. De bijdrage van de gassector aan deze maatregelen in
de jaren 2023 en 2024 bedraagt via de tijdelijke verhoging van de cijns naar verwachting
circa 15%.

Bron: MvF 04-10-2022