Staatssecretaris Van Rij gaat een procedure massaal bezwaar plus voor niet-bezwaarmakers
box 3 instellen waardoor alle niet-bezwaarmakers met box 3-inkomen over de jaren 2017-2020
aanspraak kunnen maken op een nadere uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad
de belastingplichtigen in een nieuwe zaak in het gelijk stellen. Dat verwacht het
kabinet overigens niet.

Naar aanleiding van zeer veel reacties van niet-bezwaarmakers bij de Belastingdienst
en overleg met de Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor belastingadviseurs
en de Consumentenbond stelt het kabinet voor om een procedure ‘massaal bezwaar plus’
in te richten. Dit schrijft staatssecretaris Van Rij in een Kamerbrief. Die procedure
ziet op de vraag of niet-bezwaarmakers net zoals de bezwaarmakers in aanmerking komen
voor rechtsherstel. Hiervoor hoeven de niet-bezwaarmakers nu geen verzoek in te dienen.
De belangenorganisaties en de Belastingdienst hebben een gezamenlijk belang om ten
aanzien van procesafspraken gezamenlijk op te trekken. Het indienen van de verzoeken
levert veel werk op voor belastingplichtigen, belastingadviseurs en de Belastingdienst.
Als de huidige instroom van verzoeken doorzet, heeft de Belastingdienst te weinig
capaciteit om de verzoeken te behandelen evenals het vervolgens behandelen van bezwaren.
Dit maakt reguliere afdoening van deze verzoeken onuitvoerbaar voor de Belastingdienst.
De niet-bezwaarmakers kunnen nu alleen een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen.
Het is niet mogelijk om een procedure massaal bezwaar aan te wijzen voor verzoeken
tot ambtshalve vermindering. Hierdoor zou de inspecteur op basis van de huidige stand
van het recht, in het bijzonder het arrest van de Hoge Raad van 20 mei jl., eerst
alle verzoeken tot ambtshalve vermindering individueel moeten afwijzen.
Vervolgens kan de belastingplichtige in bezwaar tegen die afwijzing. Pas bij dat bezwaar
kan een procedure massaal bezwaar worden aangewezen. Aangezien de belangenorganisaties
hebben aangegeven door te willen procederen (op basis van nieuwe argumenten die niet
(expliciet) aan de orde zijn geweest in het arrest van 20 mei jl.) voor niet-bezwaarmakers
box 3, is de verwachting dat een groot gedeelte van de niet-bezwaarmakers tegen de
afwijzing van hun verzoek tot ambtshalve vermindering bezwaar zullen aantekenen. Deze
stap van het afwijzen van verzoeken levert daarmee alleen een extra administratieve
belasting van belastingplichtigen en de Belastingdienst op, zonder dat het voor partijen
een toegevoegde waarde heeft. Daarom stelt het kabinet voor om een procedure ‘massaal
bezwaar plus’ in te richten. Het wordt daarmee mogelijk om een procedure massaal bezwaar
aan te wijzen wanneer dezelfde rechtsvraag van belang is voor de beslissing op een
groot aantal verzoeken tot ambtshalve vermindering. Ook wordt het mogelijk ook verzoeken
om ambtshalve vermindering onder een reguliere procedure massaal bezwaar te brengen.
Net zoals bij de huidige procedure massaal bezwaar wordt een zaak (of een aantal zaken)
geselecteerd en aan de belastingrechter voorgelegd. De rest van de verzoeken wordt
aangehouden en na afloop van de procedure met één collectieve beslissing afgedaan.
Naar verwachting wordt de te behandelen rechtsvraag of niet-bezwaarmakers in aanmerking
moeten komen voor rechtsherstel op gronden die niet (expliciet) aan de orde zijn geweest
in het arrest van 20 mei jl.
Om de procedure ‘massaal bezwaar plus’ mogelijk te maken is een wetswijziging nodig.
Van Rij zal een nota van wijziging indienen op het Belastingplanpakket.
Om te voorkomen dat alle niet-bezwaarmakers toch een verzoek moeten indienen zegt
Van Rij toe dat alle niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak
kunnen maken op een uitspraak van de Hoge Raad naar aanleiding van de procedure ‘massaal
bezwaar plus’, over de vraag of niet-bezwaarmakers net zoals de bezwaarmakers in aanmerking
komen voor rechtsherstel. Belastingplichtigen hoeven dus nu geen verzoek in te dienen.
Met de nota van wijziging wordt per 1 januari 2023 een wettelijke basis gecreëerd
voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’. Vervolgens zal Van Rij begin 2023 de aanwijzing
voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’ doen.

Bron: MvF 04-11-2022