Voor zover een werkgever de vergoeding of verstrekking van maaltijden aan werknemers
niet aanmerkt als loon in natura, zijn deze loonkosten beperkt aftrekbaar.

Een IB-ondernemer die een supermarkt exploiteert, past op het loon van zijn werknemers
over 2016 de werkkostenregeling toe. In 2016 heeft hij een bedrag van € 6.533,91 aan
vergoedingen en verstrekkingen van (op de werkplek) genuttigde maaltijden, consumpties,
personeelsfeesten en werkkleding betaald. Van deze vergoedingen en verstrekkingen
is een deel cao gerelateerd. Volgens de ondernemer vallen de kosten die onder de werkkostenregeling
vallen niet onder de aftrekbeperking van bepaalde kosten, ook wel Oort-kosten genoemd.
De Belastingdienst is het daar niet mee eens en past de aftrekbeperking wel toe.

Maaltijden onder werkkostenregeling gebracht Ook Hof Den Bosch oordeelt dat de fiscus terecht de aftrekbeperking heeft toegepast.
Op basis van een besluit van de staatssecretaris van Financiën zijn de als loonkosten
aan te merken uitgaven die verband houden met voedsel volledig aftrekbaar bij het
bepalen van de winst. Dat heeft het volgende effect. Als een werkgever aan zijn werknemers
gratis maaltijden verstrekt, is de aftrekbeperking slechts van toepassing op het deel
van de kosten van de maaltijd dat niet is aan te merken als loon in natura. Doordat
hier de werkkostenregeling is toegepast, zijn de maaltijden niet bij de werknemer
belast als loon in natura. De aftrekbeperking in de inkomstenbelasting is dus wel
aan de orde.

Bron: Hof Den Bosch 12-04-2023 (gepubl. 24-08-2023).