Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een echtpaar dat woonachtig was in Zwitserland,
fiscaal gezien in Nederland woonachtig is. Omdat de ontvangen dividenduitkering in
het buitenland is opgekomen, is daarop de verlengde navorderingstermijn van toepassing.

Tot 15 december 2009 staat een echtpaar ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
Vanaf 17 december 2009 staan ze ingeschreven in Zwitserland. De man is dga en heeft
vastgoed in Nederland. Tot het vastgoed behoort ook de woning waarin het stel heeft
gewoond voordat ze naar Zwitserland zijn verhuisd. Het was de bedoeling om de woning
te verkopen. Dat is echter niet gelukt en sinds 2021 woont het echtpaar weer in de
woning in Nederland. Na een boekenonderzoek neemt de inspecteur voor het jaar 2011
het standpunt in dat het echtpaar in Nederland woont en vordert na vanwege een ontvangen
dividenduitkering van € 10 miljoen. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is onder meer in geschil
of de woonplaats van het echtpaar in Zwitserland is en of de inspecteur kan navorderen
met toepassing van de verlengde navorderingstermijn.

Woonplaats Het hof stelt vast dat het echtpaar in ieder geval tot eind 2009 in een woning in
Nederland heeft gewoond. Deze woning heeft het echtpaar tot en met 2011 gemeubileerd
ter beschikking gestaan. Ook staat vast dat het echtpaar tot en met 2011 daadwerkelijk
regelmatig in deze woning verbleef. Verder beschikt het echtpaar in 2011 over bankrekeningen
in Nederland en over auto’s. De echtelieden hebben de Nederlandse nationaliteit en
zijn tot eind 2009 onbeperkt binnenlands belastingplichtig. Verder heeft de vrouw
een Nederlandse zorgverzekering en ze heeft meerdere keren een Nederlandse huisarts
of tandarts bezocht. Ook voor het belastingverdrag Nederland-Zwitserland moet worden
aangenomen dat het echtpaar in 2011 in Nederland een duurzame woonplaats heeft gehad.
Het hof acht aannemelijk dat eventueel na 2011 de duurzame woonplaats in Zwitserland
is, maar in 2011 is die woonplaats nog in Nederland.

Giraal uitgekeerd dividend Het giraal uitbetaalde dividend aan het echtpaar is in het buitenland opgekomen. Het
dividend is namelijk rechtstreeks op een Zwitserse bankrekening ten name van de man
uitgekeerd. Dat de uitkerende bv haar vestigingsplaats in Nederland heeft is irrelevant.
Anders dan de rechtbank oordeelt het hof dat ook het dividend dat is verrekend met
de rekening-courantvordering, in het buitenland is opgekomen. Dit gedeelte van de
dividenduitkering kan ook met de verlengde navorderingstermijn worden nagevorderd.
De reden is dat de formele en enige voor derden kenbare beslissing om dividend uit
te keren en met de rekening-courantvordering te verrekenen, is genomen door het statutair
bestuur dat in Luxemburg zit.

Bron: Hof Arnhem-Leeuwarden 27-02-2024 (gepubl. 08-03-2024).