Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat voor toepassing van het btw-nultarief
op groente en fruit het met name de vraag is wat voor deze btw-maatregel, die gezondheidsdoelstellingen
nastreeft, een juridisch houdbaar onderscheid is tussen producten die wel en niet
bij die gezondheidsdoelstellingen passen.

Aanleiding voor de Kamervragen is dat in een aantal EU-lidstaten al een laag tarief
op verse groente en fruit wordt toegepast. Dat zou dus volgens de Kamerleden in Nederland
ook mogelijk moeten zijn. In een eerdere brief heeft het kabinet al aangegeven zorgvuldig
onderzoek te willen doen naar een btw-nultarief op groente en fruit. Voor een werkbare
uitvoering die twijfelgevallen en geschillen minimaliseert is het noodzakelijk dat
het voor de Belastingdienst, maar zeker ook voor ondernemers, zo duidelijk mogelijk
is waar de grens voor toepassing van een btw-nultarief op groente en fruit ligt.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de afbakeningsmogelijkheden voor groente en
fruit binnen de btw, waarbij verschillende aspecten tegen elkaar worden afgewogen.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de toepassing van verlaagde btw-tarieven op
(bepaalde soorten) groente en fruit in Italië, Letland en Spanje.
De resultaten van dit onderzoek en de conclusies die daaraan worden verbonden zullen
naar verwachting begin 2023 worden opgeleverd. De snelste mogelijkheid om via de gebruikelijke
begrotings- en besluitvormingsprocessen zorgvuldig een wetgevingstraject te doorlopen
is met inwerkingtreding per 1 januari 2024.
Volgens staatssecretaris Van Rij is het invoeren van een btw-nultarief voor de uitvoering
een majeure opdracht. Het onderzoek ziet niet zozeer op de vraag wat groenten en fruit
zijn. De vraag is met name wat voor deze btw-maatregel, die gezondheidsdoelstellingen
nastreeft, een juridisch houdbaar onderscheid is tussen producten die wel en niet
bij die gezondheidsdoelstellingen horen. Uiteraard zijn daarnaast ook de uitvoering,
het budgettaire belang, de doeltreffendheid en de doelmatigheid van groot belang.

Bron: MvF en Min. VWS 12-10-2022