Het ministerie van SZW is een internetconsultatie gestart over de Wet verduidelijking
beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden.

Dit wetsvoorstel is een van de maatregelen waarmee de regering schijnzelfstandigheid
wil tegengaan. De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden verduidelijkt.
Nieuw is dat indicaties die wijzen op zelfstandig ondernemerschap zwaarder worden
meegewogen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie.

Dit wetsvoorstel beoogt:

het creëren van een gelijker speelveld voor contractvormen van werknemers en zelfstandigen;

het verduidelijken van de regels over wanneer als werknemer gewerkt wordt en wanneer
als zelfstandige gewerkt kan worden;

het versterken en verbeteren van de handhaving en in voorbereiding op afschaffen van
het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025.

Verduidelijking van de wetgeving De wettelijke norm om werknemers van zelfstandigen te onderscheiden is op dit moment
een open norm die door rechterlijke uitspraken (jurisprudentie) is ingekleurd. Met
het voorstel wordt het meest onderscheidende wettelijke vereiste ‘werken in dienst
van’ (gezag) uit art. 7:610 van het Burgerlijk Wetboek verduidelijkt. De jurisprudentie
is bij elkaar gebracht, gestructureerd en gecomprimeerd aan de hand van drie hoofdelementen
(werkinhoudelijk ondergeschiktheid, organisatorische inbedding en werken voor eigen
rekening en risico). Deze hoofdelementen worden verder ingevuld door indicaties en
de wijze waarop toetsing plaats dient te vinden.

Sneller meer zekerheid aan de basis van de arbeidsmarkt Met het voorstel wordt een civielrechtelijk rechtsvermoeden geïntroduceerd bij een
uurtarief onder € 32,24 (peildatum 1 juli 2023). Als een werkende aan kan tonen dat
er sprake is van een uurtarief lager dan het bovenstaande bedrag, wordt vermoed dat
er sprake is van een arbeidsovereenkomst en is het aan de werkgever om aan te tonen
dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.

Inwerkingtreding Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de maatregelen in dit voorstel is 1 juli
2025, mits uitvoerbaar. Voor de maatregel is geen overgangsrecht voorzien. Dit betekent
dat de maatregelen bij inwerkingtreding onmiddellijke werking hebben. De onmiddellijke
werking houdt in dat de regels van toepassing zijn op elke arbeidsovereenkomst die
op 1 juli 2025 bestaat en op arbeidsovereenkomsten die op of na die datum ingaan.
De internetconsultatie staat open tot en met 10 november 2023.

Bron: Min. SZW 06-10-2023