Het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen is opnieuw ter consultatie
voorgelegd. Het voorstel is aangevuld met de belangrijkste fiscale maatregelen, de
regels voor omzetting van personenvennootschappen in rechtspersonen en vice versa,
overgangsrecht en enkele andere invoeringsregels.

Al twee keer eerder werd een wetsvoorstel Personenvennootschappen ingediend om de
regeling voor de maatschap en de andere personenvennootschappen (verspreid over twee
wetboeken) in een regeling onder te brengen. In 2019 is een aangepast voorstel ter
consultatie voorgelegd. Mede op basis van de reacties op deze consultatie en na raadpleging
van diverse organisaties is een nieuw voorstel ter consultatie voorgelegd. Het wetsvoorstel
wil een duidelijke en eenvoudige regeling bieden met daarbij passende waarborgen,
voor zowel de vennoten zelf als de schuldeisers van de vennootschap. Ten opzichte
van het oorspronkelijke voorstel is het voorstel op een aantal punten gewijzigd.

Aansprakelijkheid Ten aanzien van de aansprakelijkheid zijn er geen wijzigingen aangebracht. Er zijn
voldoende mogelijkheden om aansprakelijkheid te beperken. De regeling bevat bijvoorbeeld
de mogelijkheid van beperking van aansprakelijkheid bij opdrachten. Het overgangsrecht
dat in de invoeringswet is opgenomen bevat voorzieningen om de overgang van het oude
naar het nieuwe regime soepel te laten verlopen.
Er komt ook geen personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (vergelijkbaar
met een LLP), omdat niet duidelijk is dat hier een grote maatschappelijke behoefte
bestaat.

Rechtspersoonlijkheid Volgens het voorontwerp werd bij het aangaan van de vennootschapsovereenkomst direct
rechtspersoonlijkheid aan de personenvennootschap verbonden. Er is in verschillende
reacties en ook in de mkb-toets aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze keuze
in het voorontwerp. Naar aanleiding van de consultatie is een andere keuze gemaakt.
In dit voorstel is rechtspersoonlijkheid gekoppeld aan het naar buiten toe treden
onder een gemeenschappelijke naam, zodat voor derden duidelijker is dat er een aparte
entiteit als zodanig optreedt. Daarnaast zijn vennoten verplicht de openbare personenvennootschap
in het Handelsregister in te schrijven. In de toelichting is verduidelijkt dat het
hier om een specifieke van Boek 2 (bv/nv) afwijkende rechtspersoonlijkheid gaat, met
een eigen invulling en karakter.

Stille en openbare personenvennootschap Het oorspronkelijke voorontwerp gaf een regeling die zag op een personenvennootschap
die zowel openbaar als stil kon zijn. De regeling is heroverwogen en er is een onderscheid
aangebracht tussen een openbare personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid en
een stille personenvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, maar met een afgescheiden
vermogen, in de vorm van een bijzondere gemeenschap. Tenzij de vennoten iets anders
geregeld hebben, moeten zij instemmen met elkaars handelingen voor rekening van de
vennootschap.

Fusie/omzetting/splitsing en fiscale maatregelen Op verzoek is het voorstel is aangevuld met de belangrijkste fiscale maatregelen,
de regels voor omzetting van personenvennootschappen in rechtspersonen en vice versa,
overgangsrecht en enkele andere invoeringsregels. Deze regels zijn in de (concept-)Invoeringswet
opgenomen. De regels voor fusie en splitsing worden in een latere tranche meegenomen.
Bij het ontwerpen voor de regels voor fusie en splitsing zullen de voorstellen van
de werkgroep worden betrokken.

Commanditaire vennoot De commanditaire vennoot wordt aansprakelijk wanneer deze de CV heeft bestuurd als
ware een gewone vennoot en de CV hierdoor failliet is gegaan. Daarnaast zijn de mogelijkheden
om als commanditair vennoot te besturen iets ingeperkt. Het is redelijk om de commanditair
vennoot, die bijdraagt door geld of een andere inbreng ter beschikking te stellen,
enige mate van zeggenschap te geven. Deze zeggenschap zal normaliter niet gelijk staan
aan de mate van zeggenschap die aan een gewone vennoot wordt toegekend.

Overgang algemene titel bij één overblijvende vennoot In de consultatiereacties en de literatuur zijn verschillende suggesties gedaan ten
aanzien van het regime van de overgang onder algemene titel bij één overblijvende
vennoot. Deze voorstellen zijn overgenomen. Wanneer een personenvennootschap wordt
ontbonden als gevolg van het uittreden van de voorlaatste vennoot, zijn er drie mogelijkheden.
De personenvennootschap kan tijdelijk worden voortgezet door de overgebleven vennoot,
de personenvennootschap kan worden ontbonden onder voortzetting van de activiteiten
door de enig overgebleven vennoot of er kan worden voortgegaan met de vereffening.
Bij deze laatste optie is toegevoegd dat de zakelijke schuldeisers verhaalsvoorrang
blijven houden op de voormalige goederen van de vennootschap wanneer deze zijn overgegaan
naar het privévermogen van de overgebleven vennoot. Bovendien kunnen schuldeisers
verzet aantekenen tegen de overgang en aanvullende waarborgen eisen voor voldoening
van hun schulden.

Er kan tot 10 februari 2023 worden gereageerd.

Bron: Min. J&V en MvF 10-10-2022, https://www.internetconsultatie.nl/moderniseringpv2