Sluit een dga een huurovereenkomst op eigen naam terwijl het verhuurde perceel eigendom
is van zijn bv? Dan is sprake van een verkapte winstuitdeling.

Een dga heeft met een derde een huurovereenkomst gesloten voor verhuur van een perceel
grond voor € 45.000 per jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd. Het perceel is
eigendom van de bv van de dga. De Belastingdienst stelt dat hierdoor een verkapte
winstuitdeling heeft plaatsgevonden. Ook corrigeert de Belastingdienst het loon van
de dga. De Belastingdienst is van mening dat de gebruikelijkloonregeling van toepassing
is. Bij Rechtbank Noord-Holland is in geschil of de in privé genoten huuropbrengsten
verkapte winstuitdelingen zijn. Ook is in geschil of de gebruikelijkloonregeling van
toepassing is.
De dga stelt dat de ontvangen huuropbrengsten in de rekening-courantverhouding met
zijn bv zijn verwerkt. Daarom is geen sprake van een vermogensverschuiving. De reden
om de huurovereenkomst in privé aan te gaan is dat de bv onder bijzonder beheer staat
van de bank. De rechtbank oordeelt dat sprake is van verkapte winstuitdelingen door
de bv aan de dga. De huuropbrengsten komen toe aan de bv als eigenaar van het perceel.
Voor zover de dga de huuropbrengsten niet heeft doorgestort naar de bv is sprake van
een verarming van de vennootschap en verrijking van de dga. De huuropbrengsten zijn
(onterecht) als stortingen in de rekening-courantverhouding ten gunste van de dga
verwerkt. Dit betekent dat de huuropbrengsten niet zijn verantwoord bij de bv. Daardoor
is de bv verarmd en de dga verrijkt.
De dga is van mening dat hij zich van de onttrekking niet bewust is geweest. De boekhouder
heeft de huuropbrengsten verkeerd verwerkt. De rechtbank oordeelt dat het op de weg
van de dga had gelegen om zijn boekhouder in te lichten over de constructie om de
huuropbrengsten in privé te genieten en de verwerking daarvan in de rekening-courant.
Het administratiekantoor kon dit niet weten, waardoor het administratiekantoor de
huuropbrengsten niet in de jaarrekeningen en aangiften heeft opgenomen. De rechtbank
is van oordeel dat aan het bewustzijnsvereiste is voldaan.
Ook is de gebruikelijkloonregeling van toepassing. De verliessituatie van de bv is
niet structureel, zodat de gebruikelijkloonregeling van toepassing moet zijn. Bovendien
is, als wel rekening zou zijn gehouden met huuropbrengsten van het perceel, de bv
niet verliesgevend. De correcties van het loon van de dga door de Belastingdienst
zijn terecht. De rechtbank vermindert nog wel de vergrijpboeten vanwege de lengte
van de procedure.

Bron: Rb. Noord-Holland 09-12-2022 (gepubl. 28-02-2023)