Een grote professionele werkgever met veel buitenlandse werknemers moet zijn werknemers
inlichten over de gevolgen van relevante verdragswijzigingen.

De twee piloten met de Zwitserse nationaliteit zijn in dienstbetrekking bij KLM. De
piloten wonen niet alleen in Zwitserland, zij zijn daar ook belastingplichtig. Daarom
geeft de Nederlandse inspecteur in 1991 voor hen een vrijstellingsverklaring af om
dubbele belasting te voorkomen. Maar per 1 januari 2012 wijzigt het belastingverdrag
tussen Nederland en Zwitserland. Op grond van dit nieuwe belastingverdrag legt de
Nederlandse fiscus de piloten in 2017 en 2018 navorderingsaanslagen IB op over de
jaren vanaf 2012. De piloten vorderen van KLM de bedragen die zij nog moeten betalen
aan de Belastingdienst. Subsidiair vorderen zij van KLM een vergoeding van de geleden
schade als gevolg van de opgelegde navorderingsaanslagen. De piloten verwijten KLM
in strijd met de eisen van goed werkgeverschap te hebben gehandeld. KLM zou hen niet
tijdig hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van de verdragswijziging. Daarnaast heeft
KLM vanaf 2012 ten onrechte geen loonbelasting ingehouden op hun lonen.

Goed werkgeverschap Advocaat-generaal de Bock heeft geconcludeerd dat KLM inderdaad op grond van goed
werkgeverschap de piloten had moeten attenderen op de gevolgen van de verdragswijziging.
De Hoge Raad is het eens met de A-G. Daarbij redeneert de Hoge Raad als volgt. In
principe is een werknemer zelf verantwoordelijk voor zijn fiscale verplichtingen en
heeft zijn werkgever daarbij geen adviserende taak. Maar onder omstandigheden dient
de werkgever zijn werknemer wel in te lichten over een wijziging in de regelgeving
die van belang is voor de fiscale positie van de werknemer. Dit zal vooral zo zijn
als de desbetreffende informatie ook relevant is voor de verplichting van de werkgever
om loonbelasting in te houden en af te dragen. De werkgever moet immers op de hoogte
zijn van die informatie.

Bijzondere omstandigheden Daarnaast is van belang of en in hoeverre de werknemer nadelige gevolgen kan ondervinden
van onbekendheid met bedoelde informatie. In deze zaak hebben zich nadelige gevolgen
voor de piloten voorgedaan. Bovendien is KLM een grote professionele organisatie met
een eigen fiscale afdeling en vele buitenlandse werknemers. De Hoge Raad oordeelt
dat KLM de piloten had moeten waarschuwen voor de fiscale gevolgen van de verdragswijziging.
Vervolgens verwijst de Hoge Raad de zaak naar Hof Den Haag voor de verdere afhandeling.

Bron: HR 22-09-2023 (ECLI:NL:HR:2023:1276).