Er wordt geen immateriële schadevergoeding toegekend als de ontvangen bedragen altijd
aan de gemachtigde moeten worden doorbetaald.

Het gaat hier om twee zaken waarin hetzelfde WOZ-bureau als gemachtigde optreedt.
In de eerste zaak stelt de eigenaar van een portiekflat dat een vergelijkbare flatwoning
lager is gewaardeerd. Verder is te verrichten groot onderhoud en de staat van de woning
onvoldoende meegenomen. Volgens de getekende machtiging heeft het WOZ-bureau recht
op alle vergoedingen die hem door de rechtbank worden toegekend. In de tweede zaak
gaat het om een huurder. Hij beroept zich ook op de staat van de woning. De huurder
heeft een identieke machtiging getekend.
Rechtbank Den Haag acht het beroep van de huurder al ongegrond omdat een verlaging
van de WOZ-waarde voor hem geen financiële gevolgen heeft. Het beroep van de eigenaar
van de portiekflat faalt op inhoudelijke gronden. De gemeente Gouda onderbouwt de
WOZ-waarde al voldoende met de verkoopsom van de portiekflat in combinatie met de
prijsstijgingen op de woningmarkt. Ook is er voldoende rekening gehouden met de verschillen
ten opzichte van de referentiewoningen. De eigenaar heeft onvoldoende onderbouwd dat
de genoemde flatwoning inderdaad vergelijkbaar is. Het te verrichten groot onderhoud
en de slechte staat van zijn woning geldt ook voor andere flatwoningen, en is dus
al in de prijzen verwerkt.
Er is in beide zaken gevraagd om een immateriële schadevergoeding omdat de behandeling
van de zaak lang heeft geduurd. Volgens de rechtbank is de redelijke behandeltermijn
(gering) overschreden, maar er bestaat geen recht op een schadevergoeding. Een immateriële
schadevergoeding is een (persoonlijke) compensatie voor de spanning en frustratie
tijdens de procedure. Door de getekende machtiging worden de huurder en de eigenaar
niet persoonlijk gecompenseerd, zodat een schadevergoeding geen zin heeft.

Bron: Rb. Den Haag 13-04-2023 (gepubl. 02-05-2023)