Het budget voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is vanwege
grote belangstelling met € 16 miljoen verhoogd naar € 74,6 miljoen. Verder is de openstelling
verlengd tot 10 januari 2023. Hierdoor krijgen meer ondernemers de kans om een goed
projectvoorstel te doen.

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is voor ondernemers die
helpen om de CO2-emissies tegen lage kosten te verminderen in Nederland in 2030. Het gaat hierbij
om pilot- en demonstratieprojecten met de thema’s:

energie-efficiëntie;

hernieuwbare energieproductie met ruimtelijke inpassing;

flexibilisering van het energiesysteem;

lokale infrastructuur, circulaire economie;

CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage);

of andere CO2-reducerende maatregelen.

Met de DEI+ wordt bijgedragen aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook wordt de Nederlandse concurrentiekracht
versterkt. Daarmee wordt voor meer werkgelegenheid en welvaart gezorgd.

Pilot- en demonstratieprojecten In een pilotproject test en verbetert de ondernemer een nieuwe techniek in een proefopstelling
die de praktijk kenmerkt. In een demonstratieproject investeert de ondernemer in een
productie-installatie die ook na het einde van het subsidieproject in gebruik blijft.
Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor een pilot- of demonstratieproject als
de innovatieve dienst een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie (de
overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie), en de ontwikkeling
ervan technisch uitdagend is. Als men investeert in hernieuwbare energiebronnen, zoals
windenergie, zonne-energie en geothermische energie. Of als men op grote schaal nieuwe
producten of materialen maakt uit afval. De projecten moeten innovatief zijn. Bij
pilotprojecten wordt daarvoor gekeken naar de internationale stand van onderzoek en
techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat er maximaal twee keer eerder subsidie
mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie uit de Topsector Energie-regelingen.
Het bedrag van de binnengekomen aanvragen is nu al hoger dan het verhoogde budget.
Blijf vooral aanvragen, want RVO keurt niet alle aanvragen goed. Hierdoor komt weer
budget vrij.

Internationaal samenwerken Ziet men als de ondernemer kans om de ontwikkeling van de innovatie te versnellen
door internationaal samen te werken? Of wilt men een innovatie op locatie demonstreren
samen met buitenlandse partners? Dan is het CETPartnership misschien interessant.
Deze subsidie kan ook via de DEI+-regeling worden aangevraagd.

Bron: RVO 04-10-2022, https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dei