Als een Nederlander emigreert naar de Verenigde Staten van Amerika, kan hij geen beroep
doen op de 183-dagenregeling met betrekking tot loon dat hij als inwoner van Nederland
heeft genoten.

In het jaar 2018 woont en werkt een man van 1 januari tot en met 17 juni in Nederland.
In die periode geniet hij een loon van € 26.118. Op 17 juni 2018 emigreert hij van
Nederland naar de Verenigde Staten van Amerika (VS). In de periode van 17 juni 2018
tot en met 31 december2018 geniet hij van een Amerikaanse onderneming € 67.436 aan
loon. De Nederlandse fiscus wil heffen over het loon van € 26.118. Maar de man haalt
uit het belastingverdrag tussen Nederland en de VS dat Nederland geen heffingsrecht
heeft. Zijn motivering is dat hij langer dan 182 dagen in de VS heeft gewerkt en gewoond.
Ook beweert hij over het gehele wereldinkomen in de VS aangifte te hebben gedaan.
Rechtbank Gelderland oordeelt echter dat de 183-dagenregeling ziet op werknemers die
inkomen genieten uit een land terwijl ze op dat moment inwoner van een ander land
zijn. Het moment waarop een werknemer zijn aangifte inkomstenbelasting indient, is
dus niet van belang. De man heeft het loon van € 26.118 genoten in een periode waarin
hij inwoner van Nederland was. Hij kan daarom geen beroep doen op het verdrag. Overigens
maakt de man niet aannemelijk dat de Amerikaanse fiscus belasting heeft geheven over
het Nederlandse inkomen. Verder stelt hij nog dat de Belastingdienst ten onrechte
de aftrek van ziektekosten heeft geweigerd. Maar hij maakt evenmin aannemelijk dat
hij deze kosten vóór zijn emigratie heeft gemaakt. De rechtbank verklaart het beroepschrift
van de man ongegrond.

Bron: Rb. Gelderland 14-02-2023 (gepubl. 21-02-2023)