De compensatieregeling voor belasting- of inhoudingsplichtigen die belastingaangifte
moeten doen via het ondernemersportaal van de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst
Zakelijk) en daarvoor eHerkenning moeten aanschaffen is verlengd.

Het aanbieden van een kosteloos inlogmiddel voor de Belastingdienst is op korte termijn
niet mogelijk. Als alternatief compenseert het kabinet daarom voorlopig de noodzakelijke
kosten die belasting- of inhoudingsplichtigen moeten maken om aan hun aangifteverplichting
te kunnen voldoen. De beleidsregel uit 2020, die op 1 januari 2023 vervalt, wordt
vervangen door de nieuwe beleidsregel met dien verstande dat deze van toepassing blijft
op aanvragen die op 30 september 2022 in behandeling zijn.
De compensatieregeling valt uiteen in twee delen: compensatie voor de aanschaf van
het Belastingdienst EH3-inlogmiddel en compensatie voor noodzakelijke andere kosten,
zoals de kosten voor de noodzakelijke aanschaf van het eHerkenning PROBAS-inlogmiddel
of het gebruik van een commercieel softwarepakket of de kosten van een intermediair.
De regeling compenseert één eHerkenningsmiddel (Belastingdienst EH3) per organisatie
per jaar, aan te schaffen bij een erkende leverancier. Een machtiging aan een intermediair
wordt niet gecompenseerd. De vergoeding wordt betaald aan de organisatie zelf. Een
bestaand generiek eHerkenningsmiddel, dat kan worden gebruikt om bij diverse overheidsorganisaties
in te loggen, kan desgewenst door de leverancier worden omgezet (afgewaardeerd) naar
het speciale Belastingdienst EH3-inlogmiddel dat alleen kan worden gebruikt om in
te loggen bij de Belastingdienst.
Gekozen is voor compensatie op basis van de laagste marktprijs voor een driejarig
contract met een erkende leverancier (momenteel komt dit neer op € 24,20 inclusief
btw per jaar).
Ambassades en consulaten kunnen geen gebruik maken van het Belastingdienst EH3-inlogmiddel
en kunnen daarom een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de aanschaf van het
eHerkenning PROBAS-inlogmiddel, gebaseerd op de laagste prijs in de markt van € 36,30
(inclusief btw).
Aangifteplichtige organisaties die in het geheel niet kunnen beschikken over eHerkenning,
kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor het inschakelen van een intermediair of voor
het aanschaffen van een commercieel softwarepakket. De gefactureerde kosten worden
gecompenseerd tot een maximum van in totaal € 450 per kalenderjaar of boekjaar.
De beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022 en vervalt met ingang
van 1 januari 2025. De beleidsregel blijft van toepassing op aanvragen die op 31 december
2024 in behandeling zijn.

Bron: MvF 18-09-2022