De inspecteur vernietigt een informatiebeschikking die hij heeft opgelegd omdat een
ondernemer niet tijdig aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Als dezelfde ondernemer
naderhand zijn administratieplicht verzaakt, kan de fiscus een tweede informatiebeschikking
opleggen.

De Belastingdienst verzoekt een bv met een taxibedrijf om informatie. De bv wil deze
informatie niet verstrekken. Daarom legt de inspecteur in mei 2013 aan de bv een informatiebeschikking
op vanwege het verzaken van de informatieplicht. In 2015 vernietigt de fiscus deze
beschikking omdat de bv inmiddels wel haar informatieplicht heeft vervuld. Maar in
april 2015 geeft de Belastingdienst opnieuw een informatiebeschikking af, nu vanwege
het niet voldoen aan de administratieplicht. De bv gaat in beroep, maar Hof Arnhem-Leeuwarden
oordeelt dat de fiscus een tweede informatiebeschikking mag afgeven. Vervolgens probeert
de bv haar gelijk te halen bij de Hoge Raad.
De Hoge Raad stelt dat de inspecteur niet bevoegd is om een volgende informatiebeschikking
te geven met betrekking tot dezelfde tekortkoming waarvoor de eerdere informatiebeschikking
is gegeven. Dat de inspecteur tweemaal informatie heeft gevraagd op grond van hetzelfde
wetsartikel, wil niet zeggen dat het om dezelfde tekortkoming gaat. Dat zou bijvoorbeeld
wel het geval zijn als de fiscus op grond van de verplichting tot inlichtingenverstrekking
opnieuw om dezelfde informatie vraagt. In deze zaak is geen sprake van dezelfde tekortkoming.
De vraag of is voldaan aan de informatieplicht staat namelijk los van de vraag of
aan de administratieplicht is voldaan. De tweede informatiebeschikking is evenmin
in strijd met een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. De Hoge Raad verklaart
het cassatieberoep van de bv ongegrond.

Bron: Hoge Raad 14-10-2022 en Hof Arnhem-Leeuwarden 09-02-2021 (gepubl. 12-02-2021)