Een bestuurder kan aansprakelijk zijn voor de tekorten van een failliete bv als hij
niet voldoet aan zijn publicatieplicht.

Een man is bestuurder van twee bv’s die zich bezighouden met de in- en verkoop van
tassen, koffers en dergelijke. Beide bv’s zijn op verzoek van de ontvanger per 11 februari
2020 failliet verklaard. De curator stelt de bestuurder aansprakelijk voor de tekorten
binnen de bv’s (ruim € 250.000) wegens onbehoorlijk bestuur. Hij laat ook (conservatoir)
beslag leggen op bezittingen van de bestuurder.
Rechtbank Overijssel oordeelt dat er een vermoeden bestaat van onbehoorlijk bestuur.
De bestuurder heeft de jaarstukken niet (tijdig) gedeponeerd en dus niet aan zijn
verplichtingen voldaan. Hij moet nu aannemelijk maken dat dit niet een belangrijke
oorzaak van de faillissementen was. De bestuurder slaagt hier niet in. Hij kan niet
onderbouwen dat het faillissement van één van de bv’s een direct gevolg is van het
faillissement van de enig aandeelhouder. Ook is het zeer onwaarschijnlijk dat het
‘niet handelen’ van een eerdere curator hieraan bijdroeg. De bestuurder stelt verder
dat beide faillissementen samenhangen met een omzetdaling in de branche, maar de feiten
spreken dit tegen. Hij probeert voor het faillissement van de tweede bv nog de schuld
bij de Belastingdienst te leggen, maar hiervoor is ook onvoldoende bewijs.
De bestuurder kan niet onderbouwen dat hij geen salaris van de bv’s ontving en bepaalde
kosten van de bv’s in privé heeft betaald. Er is dus geen reden om de aansprakelijkstelling
te verminderen.

Bron: Rb. Overijssel 08-03-2023 (gepubl. 11-04-2023)