Neemt een dga een auto van de bv voor een te lage waarde over? Dan is sprake van een
verkapte winstuitdeling. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat die verkapte
winstuitdeling niet tot de maatstaf van heffing voor de omzetbelasting behoort.

In 2015 heeft een bv een Volvo aangeschaft voor € 93.400 (inclusief btw). De dga gebruikt
de auto voor privédoeleinden en zakelijke doeleinden. Na vijf jaar verkoopt de bv
de auto aan haar dga. Daarbij is een vergoeding overeengekomen van € 2.066 (exclusief
btw en rest bpm) en € 2.624 (inclusief btw en rest-bpm). Bij het indienen van de aangifte
omzetbelasting heeft de bv als vergoeding aangegeven € 24.484 (exclusief btw en rest-bpm)
en € 29.750 (inclusief btw en rest-bpm). Dit betreft de taxatiewaarde. De bv maakt
bezwaar tegen de eigen aangifte omzetbelasting en wil als vergoeding € 2.066 hanteren,
maar de inspecteur wijst dat af. Bij Rechtbank Zeeland-West-Brabant is in geschil
of sprake is van een levering onder bezwarende titel, misbruik van recht en of de
verkapte dividenduitkering tot de vergoeding behoort voor de omzetbelasting.
De rechtbank oordeelt dat sprake is van een levering onder bezwarende titel. Er bestaat
namelijk een rechtstreeks verband tussen de levering van de auto en de ontvangen tegenprestatie.
De dga betaalt de vergoeding uitsluitend voor levering van de Volvo.
Volgens de rechtbank is er geen sprake van misbruik van recht. Het betreft hier geen
samenstel van transacties met een kunstmatig karakter, maar een koop- en verkoopovereenkomst
tussen een bv en haar dga. De bv draagt daarbij de Volvo rechtstreeks over tegen de
vooraf overeengekomen vergoeding. De besparing van omzetbelasting door de lage vergoeding
is onvoldoende om te concluderen tot misbruik van recht. In de Nederlandse wetgeving
ontbreekt een bepaling die de vergoeding in gelieerde verhoudingen corrigeert naar
de normale waarde.
De verkapte dividenduitkering behoort niet tot de vergoeding voor de omzetbelasting.
Uit rechtspraak van het EU HvJ volgt namelijk dat er bij dividend geen rechtstreeks
verband bestaat tussen de prestatie en het dividend wat nodig is om dividend als tegenprestatie
aan te merken. De rechtbank verklaart het beroep van de bv gegrond.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 20-12-2022 (gepubl. 09-01-2023)