De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit gepubliceerd waardoor niet-bezwaarmakers
tegen de box 3-heffing meedoen in de massaal bezwaar plus-procedure voor de kalenderjaren
2017 tot en met 2020.

De Belastingdienst heeft een groot aantal verzoeken om ambtshalve vermindering van
op 24 december 2021 reeds onherroepelijk vaststaande aanslagen inkomstenbelasting
over de kalenderjaren 2017 tot en met 2020 ontvangen. Daarnaast is een groot aantal
bezwaarschriften ingediend tegen de afwijzing van deze verzoeken om ambtshalve vermindering.
Het gaat verzoeken van belastingplichtigen aan wie geen rechtsherstel is geboden aangezien
zij niet meeliepen in de massaal bezwaarprocedure die uiteindelijk resulteerde in
het Kerstarrest.
Met het oog op een efficiënte en eenduidige afdoening wijst de staatssecretaris deze
verzoeken om ambtshalve vermindering en bezwaarschriften tegen de afwijzing daarvan
die betrekking hebben op de in onderdeel 2 vermelde rechtsvragen aan als massaal bezwaar
plus.
Het gaat om verzoeken:

waarop ten tijde van de dagtekening van dit besluit nog geen beslissing is genomen
of uitspraak is gedaan of die tijdig worden ingediend tot en met de dag voorafgaande
aan de dag waarop de in art. 9.7 lid 4 Wet IB 2001 bedoelde collectieve beslissing
en collectieve uitspraak wordt gedaan; en met de volgende rechtsvraag:

Kunnen degenen wiens aanslag inkomstenbelasting over het kalenderjaar 2017 of 2018
of 2019 of 2020 reeds onherroepelijk vaststond op 24 december 2021 (de niet-bezwaarmakers)
wegens strijd met supranationale bepalingen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM of artikel 14 EVRM, of strijd met nationale
regelingen of strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals bijvoorbeeld
maar niet uitsluitend het evenredigheidsbeginsel of het gelijkheidsbeginsel, een beroep
doen op het Kerstarrest van de Hoge Raad?

Kabinet verwacht geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers In een Kamerbrief benadrukt staatssecretaris Van Rij dat de Hoge Raad in zijn arrest
van 20 mei 2022 duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht
bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom
niet dat de nieuwe procedure alsnog voor niet-bezwaarmakers rechtsherstel zal opleveren.
De procedure ‘massaal bezwaar plus’ is bedoeld om de procedures die niet-bezwaarmakers
– ondanks het arrest van 20 mei 2022 – toch willen voeren, ordentelijk en zo min mogelijk
belastend voor alle betrokkenen te laten verlopen. Als de rechtsvraag in de procedure
‘massaal bezwaar plus’ onherroepelijk is beantwoord, zal de inspecteur met inachtneming
van de wettelijke bepalingen een collectieve beslissing nemen op de ingediende verzoeken
tot ambtshalve vermindering en een collectieve uitspraak op de ingediende bezwaarschriften.

Koepelorganisaties De NOB, het RB, het SRA en de NOAB adviseren hun adviseurs om voor hun klanten bezwaar
te maken tegen de IB-aanslagen 2021 en 2022 als het werkelijk behaalde rendement van
de belastingplichtige (sterk) afwijkt van het door de Belastingdienst berekende box
3-inkomen en/of als bij toepassing van de spaarvariant een gewijzigde partnerverdeling
gunstiger is dan hetgeen de Belastingdienst toepast. De Belastingdienst is weer begonnen
met vaststellen van definitieve aanslagen waarin box 3-inkomen is opgenomen. De Belastingdienst
berekent het box 3-inkomen zowel volgens het systeem van de wet zoals deze ook al
gold voordat het Kerstarrest werd gewezen als ook volgens de zogenoemde forfaitaire
spaarvariant. Het laagste van deze twee wordt op de definitieve aanslag toegepast.

Bron: MvF 25-01-2023, besluit en 27-01-2023, Kamerbrief; NOB, RB, SRA, NOAB 24-01-2023